Toezicht, privacy en overige

Privacy

Privacyverklaring – Privacy Statement

Caplins Investment Management BV (Caplins) doet er alles aan om uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier te verwerken om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In haar bedrijfsprocessen verwerkt Caplins persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en leveranciers. De door Caplins verwerkte persoonsgegevens betreffen onder meer NAW gegevens, rekeningnummers en BSN-nummers.

Caplins vindt het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. De verwerking van persoonsgegevens dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren om schade door misbruik aan cliënten, medewerkers en leveranciers, andere betrokkenen en Caplins zelf te voorkomen.

AVG

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn eisen van toepassing die voortkomen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waaraan Caplins op adequate wijze invulling geeft. Hierbij wordt onder ‘verwerken’ verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Caplins heeft uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen informeren over (uw deelname in) beleggingsproposities. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen verwerken:

- Verzending van onze e-mailnieuwsbrief
- Uitnodigingen voor seminars en beleggingspresentaties
- Doelgroepbepaling en -analyses van beleggingsproposities
- Informatie over beleggingen waar u in deelneemt
- Wettelijke verplichtingen die op Caplins rusten, zoals bijvoorbeeld informatieverzoeken en –verplichtingen van toezichthouders en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Delen met anderen

Caplins verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze eigen dienstverlening. Zo kan Caplins voor geselecteerde beleggingsfondsen een samenwerking aangaan met externe partijen op het gebied van het informeren over nieuwe (emissies in) beleggingsfondsen alsmede investor relations. Uw NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer kunnen in dat kader onder strikte voorwaarden worden gedeeld met deze partijen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caplins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Caplins deelt uw gegevens verder niet met anderen, tenzij het gaat om bijvoorbeeld toezichthouders of overheden wanneer dat wettelijk verplicht is.

Hoe lang we gegevens bewaren

Caplins zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.

Inzage

Personen van wie Caplins persoonsgegevens heeft vastgelegd hebben op grond van de AVG verschillende rechten. Dit betreft met name de volgende in artikel 15 tot en met 22 AVG aangegeven rechten:

- recht op informatie over de verwerking,
- recht van inzage,
- recht op beperking van de verwerking,
- recht van bezwaar, en
- recht van rectificatie en het wissen van gegevens.

In het geval u gebruik wil maken van één van de aan u toekomende rechten, dient hiertoe een schriftelijk verzoek aan de directie van Caplins te worden gedaan. In het geval een verzoek op een andere wijze wordt ontvangen, wordt u gevraagd het verzoek op de hiervoor bedoelde wijze in te dienen. Verzoeken worden uiterlijk binnen een periode van vier weken gemotiveerd toegekend of afgewezen.

Cookies

Gegevens websitebezoek

Caplins gebruikt functionele, analytische en identificatie- en authenticatie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Dit type cookies gebruiken we om uw voorkeuren als bezoeker te registreren en te onthouden. Hiermee hoeft u uw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de website makkelijker te gebruiken is. Ook gebruiken we cookies om het gebruik van onze website te analyseren zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies voor identificatie en authenticatie. Dit type cookie gebruiken we onder andere om mensen te identificeren nadat zij een interactie met onze website hebben gehad. De gegevens die we bij zo’n interactie registreren worden nooit met anderen gedeeld. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten

Klachten

Caplins streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau richting de participanten in de door haar beheerde beleggingsinstellingen. Door participanten (of andere personen) ingediende klachten worden daarom gebruikt voor bescherming van de belangen van de participanten, het functioneren van de interne organisatie en verdere verbeteringen in de dienstverlening. Klachten dienen zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen een redelijke termijn worden afgedaan.

Procedure

Om het indienen en de afhandeling van klachten te faciliteren beschikt Caplins over een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure voldoet aan de vereisten uit art. 40 tot en met 44 en art. 115t Bgfo. De klachtenprocedure wordt tevens aan alle medewerkers van Caplins verstrekt en wordt aan nieuwe medewerkers bij indiensttreding verstrekt.
Een eventuele klacht kunt u schriftelijk of per e-mail bij ons indienen.

KiFiD

Caplins hanteert voor de klachtenprocedure de Richtlijnen Interne Klachtenprocedure van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Caplins is aangesloten bij het KiFiD (KiFiD nummer 850.000001).

Duurzaamheid

SFDR

Caplins neemt per december 2021 de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren nog niet in aanmerking. Caplins heeft hiervoor gekozen omdat de exacte informatieverplichtingen die uit art. 4 lid 1 SFDR voortvloeien op dit moment nog niet definitief vastgesteld zijn. Om deze reden kan Caplins vooralsnog geen adequate inschatting maken van de informatieverplichtingen die volgen uit het in aanmerking nemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren volgens art. 4 lid 1 SFDR.

Als de bovengenoemde technische reguleringsnormen definitief bekend zijn zal Caplins herbeoordelen of en wanneer Caplins de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren conform art. 4 lid 1 SFDR in aanmerking zal nemen.

Beheerste en integere bedrijfsvoering

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is zodanig vormgegeven dat het op geen enkele wijze een belemmering vormt voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.
In het door Caplins vastgestelde beloningsbeleid wordt rekening gehouden met duurzaamheidsfactoren. Zo zet de bestaande beloningsstructuur niet aan tot het nemen van onaanvaardbare risico’s (in verband met duurzaamheid). Caplins kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die onaanvaardbare risico’s nemen op het gebied van duurzaamheid.

Kapitaaleisen

Wij voldoen doorlopend aan de kapitaaltoereikendheidseisen die aan onder toezicht staande beheerders van beleggingsinstellingen worden gesteld.

Beleid ter voorkoming van belangenconflicten

Beleid ter voorkoming van belangenconflicten

Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over procedures en maatregelen voor het voorkomen van- en omgaan met belangenconflicten. Deze verplichting geldt ook voor Caplins. Caplins onderschrijft het belang van deze regelgeving.

Het kan bij belangenconflicten gaan om tegengestelde belangen tussen de onderneming en haar cliënten, tussen (groepen) cliënten onderling of tussen de onderneming en gelieerde ondernemingen. Caplins heeft beleid gedefinieerd en interne maatregelen genomen om de belangen van de klanten te behartigen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende maatregelen:

  • Caplins beschikt over een beleid ter voorkoming van belangenconflicten
  • Caplins beschikt over een conservatief beloningsbeleid waar geen perverse prikkels van uitgaan
  • Nevenfuncties van medewerkers moeten vooraf worden gemeld aan de directie van Caplins
  • Er is een beleid hoe om moet worden gegaan met giften
  • Caplins beschikt over een RvC die een toezichthoudende rol heeft
  • Naast een interne compliance officer beschikt Caplins over een onafhankelijke externe compliance officer die toeziet op naleving van de maatregelen.

Disclaimer

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website van Caplins zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze disclaimer of een gedeelte daarvan, mag u geen gebruik maken van de website en/of de daarin opgenomen informatie. Caplins wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Geen advies

Niets op deze website dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om een belegging te kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als beleggingsadvies.

Juistheid van informatie

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Caplins niet instaan voor de juistheid,
betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door Caplins te allen tijde worden gewijzigd en behoeft geen nadere
berichtgeving.

Risico's

Beleggers dienen zich te realiseren dat de beleggingsproducten van Caplins niet eenvoudig en voor de minder ervaren belegger misschien moeilijk te begrijpen zijn. Beleggen brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus van betreffende belegging, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering en risico van beperkte verhandelbaarheid. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Caplins, waaronder mede begrepen de gelieerde vennootschapen, directeuren, werknemers of
derden die informatie voor de website hebben aangeleverd, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van de website of de daarin opgenomen informatie. Caplis is eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

Intellectueel eigendomsrecht

Elke vorm van reproductie en elk gebruik van deze site, anders dan voor privégebruik, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Er mogen geen deep-links of frames worden aangebracht.

Geldend recht en jurisdictie

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien enige bepaling van deze disclaimer in strijd blijkt met de wet, brengt de eventuele ongeldigheid van die bepaling geen ongeldigheid van de overige bepalingen van deze disclaimer met zich mee.
Deze website maakt gebruik van cookies